Statut

  

STATUT MAŁOPOLSKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

w Nowym Sączu

 

tekst jednolity

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

 § 1

Małopolskie Towarzystwo Oświatowe, zwane w dalszej części statutu Towarzystwem, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS pod nr 0000028184 i posiada osobowość prawną,  utworzonym na czas nieoznaczony

 § 2

Towarzystwo działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

 

§ 3

Siedzibą władz Towarzystwa jest Nowy Sącz.

 § 4

Towarzystwo działa zgodnie z Konstytucją RP i na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003, Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 5

Działalność Towarzystwa opiera się na społecznej pracy  członków a dla realizacji swoich celów może także zatrudniać pracowników.

 § 6

Towarzystwo ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 § 7

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ II

CELE I FORMY DZIAŁANIA TOWARZYSTWA

 § 8

Cele Towarzystwa:

 1. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw oraz działań sprzyjających rozwojowi placówek wychowawczych i oświaty szkolnej, a także pozaszkolnej.
 2. Wspomaganie wszelkich form działalności oświatowej, wychowawczej i kulturalnej osób i grup społecznych.
 3. Rehabilitacja społeczna i edukacja osób niepełnosprawnych.
 4. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego, tzn. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz demokracji.
 5. Upowszechnianie zasad etyki nauczyciela i wychowawcy.
 6. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 7. Wspomaganie edukacji oraz promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, w szczególności wśród mniejszości narodowych i etnicznych, głównie Romów.

§ 8 a

Działalność Towarzystwa pożytku publicznego nie jest prowadzona wyłącznie na rzecz członków Towarzystwa.

 

§ 9

Towarzystwo realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 

 1. zrzeszanie osób zainteresowanych rozwojem oświaty i rozwijanie ich wiedzy i umiejętności,
 2. prowadzenie poradnictwa i informacji w zakresie działalności oświatowej i wychowawczej oraz kwestii zawodowych i prawnych,
 3. działalność szkoleniową, tzn. organizowanie kursów, warsztatów, seminariów i konferencji,
 4. działalność wydawniczą realizującą cele statutowe Towarzystwa,
 5. inicjowanie i popieranie prac naukowych, badań, raportów i analiz dotyczących oświaty
  i wychowania,
 6. popieranie i propagowanie innowacji w zakresie działalności statutowej Towarzystwa,
 7. staranie się o poprawę warunków pracy istniejących placówek oświatowych i wychowawczych, w szczególności adaptacja ich do potrzeb niepełnosprawnych (usuwanie barier architektonicznych),
 8. wspieranie inicjatyw i działań w zakresie edukacji i rehabilitacji społecznej niepełnosprawnych,
 9. organizowanie rozmaitych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
 10. prowadzenie placówek oświatowych i wychowawczych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zakładanie księgozbiorów, czytelni i wypożyczalni książek oraz innych pomocy oświatowych,
 11. tworzenie fundacji i stypendiów dla popierania rozwoju działalności oświatowej lub wychowawczej zgodnie z celami statutowymi Towarzystwa,
 12. organizowanie konkursów i przyznawanie nagród,
 13. współdziałanie z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, których cele są zbliżone do celów Towarzystwa lub z organizacjami, które mogą pomóc w ich realizacji,
 14. zakładanie i nadzór nad funkcjonowaniem społecznych placówek oświatowych różnych szczebli, w szczególności Zespołu Szkół Społecznych "Splot" im. Jana Karskiego w Nowym Sączu,
 15. inicjowanie powstawania i wspieranie organizacji pozarządowych w kraju oraz poza jego granicami ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowej, Południowej
  i Wschodniej oraz byłego ZSRR,
 16. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami,
 17. promocję i organizację wolontariatu.

  

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

  

§ 10

 1. Towarzystwo posiada członków

       a) zwyczajnych,

       b) wspierających,

      c) honorowych

 2. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynów prawnych, który pragnie       wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnianie celów Towarzystwa i złoży do Zarządu pisemną deklarację o przystąpieniu do   Towarzystwa oraz przedstawi opinię polecającą co najmniej dwóch członków Towarzystwa.

 3. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa następuje na podstawie uchwały Zarządu podejmowanej zwykłą większością głosów.

4. Uchwała Zarządu w przedmiocie rozpoznania deklaracji o przyjęcie w poczet członków, zostanie podjęta w terminie dwóch tygodni, licząc od     dnia złożenia deklaracji.

 § 11

Członkowie zwyczajni mają :

 1. czynne i bierne prawa przy wyborze władz Towarzystwa,
 2. prawo korzystania z dorobku i pomocy Towarzystwa na zasadach określonych w regulaminie uchwalonym przez Zarząd, uwzględniającym interesy Towarzystwa,
 3. prawo zgłaszania wniosków dotyczących działalności Towarzystwa.

 

§ 12

Członkowie zwyczajni Towarzystwa zobowiązani są do przestrzegania jego statutu, regulaminów
i uchwał władz Towarzystwa, przyczyniania się – w miarę możliwości - do realizacji celów Towarzystwa oraz do regularnego opłacania składek członkowskich.

 § 13

Członkostwo zwyczajne Towarzystwa ustaje w wyniku:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi na piśmie,
 2. skreślenia z listy członków na skutek rocznego zalegania z opłatą składek członkowskich,
 3. wykluczenia z Towarzystwa w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę utraty praw publicznych bądź za czyn popełniony z niskich pobudek,
 4. wykluczenia z Towarzystwa w przypadku nieprzestrzegania statutu i uchwał władz Towarzystwa lub naruszenia zasad współżycia społecznego,
 5. śmierci członka.

§ 14

 1. Członkiem wspierającym Towarzystwo może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklarowała na cele Towarzystwa pomoc finansową lub rzeczową.
 2. Członek wspierający ma prawo ogłaszać ten fakt w swoich materiałach i brać udział z głosem doradczym w zebraniach statutowych władz Towarzystwa, bez prawa głosu przysługującego członkom zwyczajnym.
 3. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu i uchwał władz Towarzystwa.
 4. Członkostwo wspierające ustaje na skutek utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego lub nie wywiązywania się z deklarowanych świadczeń przez okres co najmniej jednego roku.

 

§ 15

 Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba wybitna w dziedzinie edukacji lub zasłużona dla Towarzystwa.

 1. Nadanie godności członka honorowego następuje przez uchwałę Walnego Zgromadzenia Towarzystwa, na wniosek Zarządu, po uprzednim uzyskaniu zgody osoby, której nadany ma zostać status członka honorowego.
 2. Członkowie honorowi mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym, sugerowania kierunków rozwoju Towarzystwa i krzewienia idei Towarzystwa bez prawa głosu przysługującego członkom zwyczajnym.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE TOWARZYSTWA

 

 § 16

 1. Władzami Towarzystwa są:
 • Walne Zgromadzenie,
 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna.
 1. Kadencja władz wybieralnych Towarzystwa trwa dwa lata.
 2. Władze na kolejną kadencję są wybierane przez Walne Zgromadzenie. W przypadkach losowych kolejne władze wybiera nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
 3. Uchwały władz – z wyjątkiem przypadków określonych w statucie – zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych, w głosowaniu jawnym.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zwołanego tego samego dnia w drugim terminie dla swej ważności wymagają obecności co najmniej 1/3 ogółu członków.
 5. W sprawach personalnych uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

 

WALNE ZGROMADZENIE

 

§ 17

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa.
 2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie Towarzystwa, a z głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi oraz wszystkie osoby zaproszone do udziału w Zgromadzeniu.

§ 18

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 

 1. określanie głównych kierunków rozwoju i uchwalanie programu działalności Towarzystwa,
 2. wybór prezesa i członków Zarządu oraz członków komisji rewizyjnej, w głosowaniu tajnym,
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium tym organom
 4. uchwalanie statutu, zmian statutu i podejmowanie uchwały o likwidacji Towarzystwa,
 5. uchwalanie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa,
 6. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wpisowego,
 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu
  z Towarzystwa,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez zarząd, komisję rewizyjną oraz członków Towarzystwa, o ile nie są zastrzeżone do kompetencji innych władz Towarzystwa,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości należących do Towarzystwa, większością 2/3 głosów,
 10. nadawanie członkostwa honorowego na wniosek zarządu.

 

§ 19

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 

§ 20

 

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd raz w roku.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej albo na wniosek 1/3 członków, w ciągu 6 tygodni od otrzymania żądania, wniosku lub podjęcia uchwały.
 3. Zarząd zamieszcza w porządku obrad sprawy określone przez wnioskodawców. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być wyłącznie sprawy objęte porządkiem obrad określonym w uchwale o jego zwołaniu.
 4. O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia oraz o proponowanym porządku obrad Zarząd zawiadamia co najmniej na dwa tygodnie przed terminem jego rozpoczęcia, przesyłając zawiadomienie listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy e-mail należące do poszczególnych członków .
 5. Obradami Walnego Zgromadzenia Kieruje Przewodniczący wybierany przez Zgromadzenie
  w głosowaniu jawnym.

ZARZĄD

  

§ 21

 1. Zarząd kieruje działalnością Towarzystwa i podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych na podstawie statutu lub uchwał Walnego Zgromadzenia do kompetencji innych władz.
 2. Zarząd składa się z 3 – 7 członków pochodzących z wyboru,
 3. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 22

Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

 1. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. realizacja celów Towarzystwa
 3. ustalanie planów działalności i budżetu Towarzystwa,
 4. podejmowanie decyzji w przedmiocie przyjęcia lub skreślenia z listy członków Towarzystwa,
 5. określanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej,
 6. ogłaszanie konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Społecznych "Splot" im. Jana Karskiego oraz powołanie na stanowisko wyłonionego w konkursie kandydata na okres 5 lat i zawieranie z nim stosownej umowy,
 7. podejmowanie decyzji o odwołaniu dyrektora Zespołu Szkół Społecznych "Splot" im. Jana Karskiego,
 8. nadawanie Statutu Zespołu Szkół Społecznych "Splot" im. Jana Karskiego oraz nadzór nad organizacją pracy szkoły w granicach wynikających z przepisów ustawy,
 9. powoływanie oraz rozwiązywanie sekcji i komisji oraz uchwalanie ich regulaminów, a także nadzorowanie i koordynacja ich działalności,
 10. zwoływanie Walnych Zgromadzeń,
 11. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
 12. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 13. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego,
 14. składanie raz do roku, Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności.

 

§ 23

 1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu, w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz w kwartale.
 2. Organizację pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 24

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej i nadzoru Towarzystwa.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków i wybiera ze swego grona przewodniczącego,
 3. Komisja Rewizyjna może wprowadzić do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących lub zmarłych, w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu komisji pochodzącej z wyboru. Kadencja członków dokooptowanych kończy się z upływem kadencji Komisji, do której składu zostali oni dokooptowani.
 4. Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru, przy czym jej członkowie:

    a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,               powinowactwa lub podległości służbowej,

      b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

     c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie
w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 25

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej Towarzystwa,
 2. kontrola opłacania składek członkowskich,
 3. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań wraz z oceną działalności i wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
 4. przedstawianie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Towarzystwa.

 

§ 26

 1. Kontrola całokształtu działalności Towarzystwa odbywa się co najmniej raz do roku.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo do uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym oraz wglądu w dokumenty Towarzystwa.
 3. Organizację oraz tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa przyjęty przez nią regulamin.

 

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK TOWARZYSTWA

 

§ 27

 1. Majątek Towarzystwa mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Majątek Towarzystwa powstaje z wpisowego, składek członkowskich, dochodów z ruchomości i nieruchomości wchodzących w skład majątku,, dochodów z działalności statutowej, darowizn, zbiórek publicznych, zapisów i dotacji.

 

§ 28

 1. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie prezesa i innego członka Zarządu lub osoby przez Zarząd upoważnionej.

 

§ 29

 1. Cały dochód (nadwyżka przychodów nad kosztami) Towarzystwa jest przeznaczany na cele statutowe Towarzystwa oraz działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.
 2. Nie jest dopuszczalne udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
  z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Towarzystwa pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 3. Nie jest dopuszczalne przekazywanie majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 4. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 5. Nie jest dopuszczalny zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe

 

 ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

  

§ 30

 1. Uchwalanie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa przez Walne Zgromadzenie wymagają większości 2/3 głosów przy obecności ponad połowy osób uprawnionych do głosowania.
 2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa majątek Towarzystwa, po zaspokojeniu ewentualnych wierzycieli, zostanie przekazany w pierwszej kolejności podmiotowi, który przejmie obowiązek prowadzenia Zespołu Szkół Społecznych „Splot” a Walne Zgromadzenie podejmie w tym zakresie stosowne uchwały.
 3. W przypadku rozwiązania ZSS „SPLOT”, a następnie rozwiązania Towarzystwa, majątek Towarzystwa zostanie przekazany organizacji pożytku publicznego o charakterze najbardziej zbliżonym do przedmiotu działalności Towarzystwa.
 4. W sprawach dotyczących rozwiązania lub likwidacji towarzystwa mają odpowiednio zastosowanie przepisy ustawy z dnia 07. 04. 1989 – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późn. zm.).
 5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają wewnętrzne akty prawne Towarzystwa oraz przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

 

§ 31

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po wpisaniu w rejestrze stowarzyszeń.

 

Niniejszy tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 15/2015 z dnia 1.06.2015 r.  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa, zastępuje tekst statutu w brzmieniu przyjętym uchwałą z dnia 8.03.2011 r. z p. zmianami.