O MTO

MTO jest członkiem założycielem Grupy Zagranica

Grupa Zagranica jest stowarzyszeniem polskich organizacji pozarządowych zaangażowanych we współpracę rozwojową, wspieranie demokracji, pomoc humanitarną oraz edukację globalną. Głównym celem Grupy jest budowanie sprawnego i kompetentnego polskiego sektora organizacji rozwojowych, który w sposób efektywny przyczynia się do rozwoju krajów uboższych oraz jest traktowany jako ważny element polityki zagranicznej i społecznej państwa.

Więcej informacji: www.zagranica.org.pl

Nasze cele:

  1. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw oraz działań sprzyjających rozwojowi placówek wychowawczych i oświaty szkolnej, a także pozaszkolnej.
  2. Wspomaganie wszelkich form działalności oświatowej, wychowawczej i kulturalnej osób i grup społecznych.
  3. Wspieranie edukacji dwujęzycznej.
  4. Rehabilitacja społeczna i edukacja osób niepełnosprawnych.
  5. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego, tzn. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz demokracji.
  6. Upowszechnianie etyki nauczyciela i wychowawcy.
  7. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
  8. Wspomaganie edukacji oraz promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, w szczególności wśród mniejszości narodowych i etnicznych, głównie Romów.
Historia MTO
Zarząd
Statut
Bilanse i raporty
« poprzednia 1 następna »