Statut

STATUT MAŁOPOLSKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO
(tekst ujednolicony)

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe, zwane w dalszej części statutu Towarzystwem, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i ma osobowość prawną.

§ 2
Towarzystwo działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 3
Towarzystwo może powoływać jednostki terenowe – oddziały, obejmujące zakresem działania jedno lub kilka województw. Terenowa jednostka organizacyjna może posiadać osobowość prawną.

§ 4
Siedzibą władz Towarzystwa jest Nowy Sącz.

§ 5
Towarzystwo działa zgodnie z Konstytucją RP i przepisami ustawy: Prawo o stowarzyszeniach.

§ 6
Działalność Towarzystwa polega na społecznej pracy ogółu członków.

§ 7
Towarzystwo ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 7 a
Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ II
CELE I FORMY DZIAŁANIA TOWARZYSTWA

§ 8
Cele Towarzystwa:
1) Rozwijanie i propagowanie inicjatyw oraz działań sprzyjających rozwojowi placówek wychowawczych i oświaty szkolnej, a także pozaszkolnej.
2) Wspomaganie wszelkich form działalności oświatowej, wychowawczej i kulturalnej osób i grup społecznych.
3) Rehabilitacja społeczna i edukacja osób niepełnosprawnych.
4) Budowanie społeczeństwa obywatelskiego, tzn. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz demokracji.
5) Upowszechnianie etyki nauczyciela i wychowawcy.
6) Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
7) Wspomaganie edukacji oraz promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, w szczególności wśród mniejszości narodowych i etnicznych, głównie Romów.
§ 8 a
Działalność Towarzystwa pożytku publicznego nie jest prowadzona wyłącznie na rzecz członków Towarzystwa.

§ 9
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1) zrzeszanie osób zainteresowanych rozwojem oświaty i rozwijanie ich wiedzy i umiejętności,
2) prowadzenie poradnictwa i informacji w zakresie działalności oświatowej i wychowawczej oraz kwestii zawodowych i prawnych,
3) działalność szkoleniową, tzn. organizowanie kursów, warsztatów, seminariów i konferencji,
4) działalność wydawniczą realizującą cele statutowe Towarzystwa,
5) inicjowanie i popieranie prac naukowych, badań, raportów i analiz dotyczących oświaty i wychowania,
6) popieranie i propagowanie innowacji w zakresie działalności statutowej Towarzystwa,
7) staranie się o poprawę warunków pracy istniejących placówek oświatowych i wychowawczych, w szczególności adaptacja ich do potrzeb niepełnosprawnych (usuwanie barier architektonicznych),
8) wspieranie inicjatyw i działań w zakresie edukacji i rehabilitacji społecznej niepełnosprawnych,
9) organizowanie rozmaitych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
10) prowadzenie placówek oświatowych i wychowawczych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zakładanie księgozbiorów, czytelni i wypożyczalni książek oraz innych pomocy oświatowych,
11) tworzenie fundacji i stypendiów dla popierania rozwoju działalności oświatowej lub wychowawczej zgodnie z celami statutowymi Towarzystwa,
12) organizowanie konkursów i przyznawanie nagród,
13) współdziałanie z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, których cele są zbliżone do celów Towarzystwa lub z organizacjami, które mogą pomóc w ich realizacji,
14) zakładanie i prowadzenie społecznych placówek oświatowych różnych szczebli,
15) inicjowanie powstawania i wspieranie organizacji pozarządowych w kraju oraz poza jego granicami ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowej, Południowej i Wschodniej oraz byłego ZSRR.
16) Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami.
17) Promocję i organizację wolontariatu.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10
1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być obywatel polski lub cudzoziemiec pełnoletni, posiadający pełną zdolność do czynów prawnych, który pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnianie celów Towarzystwa i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Towarzystwa oraz przedstawi opinię polecającą co najmniej dwóch członków Towarzystwa.
2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa następuje na podstawie uchwały Zarządu podejmowanej zwykłą większością głosów.

§ 11
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) czynnego i biernego wyboru władz Towarzystwa,
2) korzystania z urządzeń i pomocy Towarzystwa na zasadach określonych przez Zarząd,
3) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Towarzystwa.
§ 12
Członkowie zwyczajni Towarzystwa są zobowiązani do przestrzegania jego statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa, przyczyniania się – w miarę możliwości – do realizacji celów Towarzystwa oraz do regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 13
Członkostwo Towarzystwa ustaje w wyniku:
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi na piśmie,
2) skreślenia z listy członków na skutek rocznego zalegania z opłatą składek członkowskich,
3) wykluczenia z Towarzystwa w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę utraty praw publicznych bądź za czyn popełniony z niskich pobudek,
4) wykluczenia z Towarzystwa w przypadku nieprzestrzegania statutu i uchwał władz Towarzystwa lub naruszenia zasad współżycia społecznego.

§ 14
1. Członkiem wspierającym Towarzystwo może zostać osoba lub instytucja, która zadeklarowała na cele Towarzystwa pomoc finansową lub rzeczową.
2. Członek wspierający ma prawo ogłaszać ten fakt w swoich materiałach i brać udział z głosem doradczym w zebraniach statutowych władz Towarzystwa.
3. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu i uchwał władz Towarzystwa.

§ 15
1. Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba wybitna w dziedzinie edukacji lub zasłużona dla Towarzystwa.
2. Nadanie godności członka honorowego następuje przez uchwałę Walnego Zgromadzenia Towarzystwa, na wniosek Zarządu.
3. Członkowie honorowi mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym, sugerowania kierunków rozwoju Towarzystwa i krzewienia idei Towarzystwa.
4. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE TOWARZYSTWA

§ 16
1. Władzami Towarzystwa są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Zarząd
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz Towarzystwa trwa dwa lata.
3. Uchwały władz – z wyjątkiem przypadków określonych w statucie – zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zwołanego w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę obecnych.

§ 17
1. Jednostkami terenowymi Towarzystwa są odziały. Do powołania oddziału przez Zarząd wymagany jest wniosek co najmniej 15 osób deklarujących przystąpienie do Towarzystwa lub będących jego członkami. Tworząc oddział Zarząd określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.
2. Władzami oddziału są:
1) Walne Zgromadzenie Członków Oddziału,
2) Zarząd Oddziału,
3) Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 18
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie Towarzystwa, a z głosem doradczym osoby zaproszone.

§ 19
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie programu działalności Towarzystwa,
2) wybór prezesa i członków Zarządu oraz komisji rewizyjnej, a także rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności i udzielanie absolutorium ustępującym władzom,
3) uchwalanie zmian statutu i podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa,
4) uchwalanie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa,
5) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wpisowego,
6) rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu z Towarzystwa,
7) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez zarząd, komisję rewizyjną oraz członków Towarzystwa, o ile nie są zastrzeżone do kompetencji innych władz Towarzystwa,
8) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości,
9) nadawanie członkostwa honorowego na wniosek zarządu.

§ 20
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd raz na rok.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Komisji Rewizyjnej albo na wniosek 1/3 członków, w ciągu 6 tygodni od otrzymania żądania, wniosku lub podjęcia uchwały. Zarząd zamieszcza w porządku obrad sprawy określone przez wnioskodawców. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być wyłącznie sprawy objęte porządkiem obrad określonym w uchwale o jego zwołaniu.
3. O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia orz o proponowanym porządku obrad Zarząd zawiadamia co najmniej na dwa tygodnie przed terminem jego rozpoczęcia.
4. Obradami Walnego Zgromadzenia Kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący, Sekretarz, Członek Prezydium.
5. Członek władz ustępujących nie może wejść w skład Prezydium.

§ 21
1. Zarząd kieruje działalnością Towarzystwa i podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych na podstawie statutu lub uchwał Walnego Zgromadzenia do kompetencji innych władz.
2. Zarząd składa się z 3 – 7 członków pochodzących z wyboru oraz prezesów oddziałów terenowych Towarzystwa wchodzących z urzędu w skład Zarządu.
3. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 22
Do zakresu działania Zarządu należy:
1) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2) ustalanie planów działalności i budżetu Towarzystwa,
3) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Towarzystwa, łącznie z nabyciem nieruchomości,
4) określanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej,
5) powoływanie oraz rozwiązywanie sekcji i komisji oraz uchwalanie ich regulaminów, a także nadzorowanie i koordynacja ich działalności,
6) powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych – Oddziałów, określanie zasięgu ich działania oraz siedziby,
7) zawieszanie w czynnościach zarządów Oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Towarzystwa,
8) zawieszanie uchwał zarządów Oddziałów, w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz nadrzędnych,
9) zwoływanie Walnych Zgromadzeń,
10) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
11) rozpatrywanie sporów wynikłych w obrębie Towarzystwa,
12) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
13) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego,
14) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności.

§ 23
1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy do roku.
2. Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 24
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej i nadzoru Towarzystwa.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków i wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
3. Komisja Rewizyjna może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących lub zmarłych, w liczbie nieprzekraczającej 1/3 składu komisji pochodzącej z wyboru.
4. Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru, przy czym jej członkowie:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 25
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej Towarzystwa,
2) kontrola opłacania składek członkowskich,
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania wraz z oceną działalności i wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
4) przedstawianie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Towarzystwa.

§ 26
1. Kontrola całokształtu działalności Towarzystwa odbywa się co najmniej raz do roku.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo do uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym oraz wglądu w dokumenty Towarzystwa.
3. Organizację oraz tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa przyjęty przez nią regulamin.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK TOWARZYSTWA

§ 27
1. Majątek Towarzystwa mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Majątek Towarzystwa powstaje z wpisowego, składek członkowskich, dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego, dochodów z działalności statutowej, darowizn, zapisów i dotacji.

§ 28
1. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie prezesa i innego członka Zarządu lub osób przez Zarząd upoważnionych.
2. Do ważności pism i innych dokumentów w zakresie bieżącej działalności Towarzystwa wymagany jest podpis prezesa lub upoważnionej przez niego osoby.

§ 28a
1. Cały dochód (nadwyżka przychodów nad kosztami) Towarzystwa jest przeznaczany na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.
2. Nie jest dopuszczalne udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Towarzystwa pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
3. Nie jest dopuszczalne przekazywanie majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
4. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
5. Nie jest dopuszczalny zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

§ 29
1. Uchwalanie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa przez Walne Zgromadzenie wymagają większości 2/3 głosów przy obecności ponad połowy osób uprawnionych do głosowania.
2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa majątek Towarzystwa, po zaspokojeniu ewentualnych wierzycieli, zostanie przekazany w pierwszej kolejności podmiotowi, który przejmie obowiązek prowadzenia Zespołu Szkół Społecznych „Splot”.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania lub likwidacji towarzystwa mają odpowiednio zastosowanie przepisy ustawy z dnia 07. 04. 1989 – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późn. zm.).

§ 30
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uzyskaniu wpisu w rejestrze stowarzyszeń.