Seminaria Sokratejskie

Naszym celem jako edukatorów jest stworzenie innowacyjnego środowiska, które umożliwi zrównoważony rozwój uczniów. Aby ten cel osiągnąć, musimy stosować metody dążące do zminimalizowania „nauczania” przez nauczyciela na rzecz zwiększenia przestrzeni dla uczniów, tak aby mogli w pełni angażować się w proces „uczenia się”. Spośród wielu interesujących metod metoda Seminariów Sokratejskich jest wyjątkowo skuteczna. Właściwie przeprowadzone Seminarium Sokratejskie stwarza przestrzeń umożliwiającą jego uczestnikom swobodną wymianę myśli w celu głębszego zrozumienia tekstu. Zadaniem nauczycieli jest tworzenie takiej przestrzeni, aktywizowanie uczniów, komunikowanie naszych oczekiwań dotyczących zachowania uczniów oraz procesu ich uczenia się, oraz zadawanie pytań.

Ideę Seminariów Sokratejskich zaszczepił w nas John Zola z amerykańskiej organizacji pozarządowej Citizens for Engaged Communities, który w listopadzie 2013 i w czerwcu 2014 przeprowadził w Małopolskim Towarzystwie Oświatowym w Nowym Sączu szkolenie dla nauczycieli z powiatu nowosądeckiego. Od września 2014 współpracujemy z Johnem wspierając małopolskich nauczycieli w zrozumieniu i stosowaniu pedagogiki sokratejskiej. W czerwcu 2015 pierwsza grupa czterech adeptek metody ukończyła intensywny kurs oparty na comiesięcznych warsztatach, przeprowadzony przez Barbarę Białek, regionalną koordynatorkę projektu, wraz z trzema innymi trenerkami, przeszkolonymi przez Johna w czerwcu ubiegłego roku. We wrześniu 2015 z sukcesem rozpoczęłyśmy drugą edycję serii 10-ciu comiesięcznych warsztatów „nauczyciele szkolą nauczycieli”. To prawdziwie budujące doświadczenie móc widzieć pięć nowych uczestniczek projektu entuzjastycznie zagłębiających tajniki tej niekonwencjonalnej metody. Z każdym spotkaniem coraz sprawniej dokonujemy selekcji tekstów spełniających warunki tekstu seminaryjnego. Na seminariach przeprowadzonych w szkołach gdzie uczymy odkrywamy, że nasi uczniowie wspaniale artykułują myśli, których być może nigdy nie mieliby sposobności wyrazić, broniąc swoje nie zawsze popularne w oczach innych poglądy, nabywając w ten sposób umiejętności, które zapewne okażą się niezbędne w niedalekiej przyszłości.

Seminaria Sokratejskie wierzą w moc zadawania pytań i cenią dyskusję a nie debatę. Promując wspólne poszukiwanie rozmaitych znaczeń na wielu płaszczyznach potwierdzają społeczną naturę uczenia się. Nie istnieje jedna „właściwa” odpowiedź czy też interpretacja. Uczestnicy seminarium, wspierani przez lidera, przedstawiają swoje myśli, podpierają je odnosząc się do tekstu oraz zachęcają innych do wyjaśnienia odmiennych interpretacji. Praca, którą „wykonują” podczas dyskusji odzwierciedla umiejętności potrzebne obywatelom w demokracji oraz ogólniej w jakiejkolwiek intelektualnej komunikacji.

Dziękujemy nauczycielom prowadzącym seminaria sokratejskie za zaangażowanie i czas poświęcony na przygotowanie zajęć, a naszemu partnerowi, Citizens for Engaged Communities, za nieustające wsparcie merytoryczne i finansowe tego projektu.

    

Socratic Seminars

Our goal as educators should be to create innovative and sustainable student-centered classrooms. This calls for methods that decrease the amount of teaching the teacher does to ensure plenty of space for the students to do the “work” of learning. Socratic Seminars methodology seems especially effective. This student-centered discussion with its rather rigid structure that demands a lot of discipline from all participants of the learning process, if staged properly, guarantees a high level of knowledge retention. According to the cone of learning, we retain as much as 70 percent of what we say. Therefore, classes focused on students engaging with each other, with interesting and worthwhile ideas, and struggling to make meaning are what we should strive for. Teachers should focus on structuring and facilitating activities, communicating behavior and learning expectations, and asking questions.

Workshops led by John Zola at MTO in November 2013 and in June 2014 helped teachers in the Malopolska region of Poland learn to conduct Socratic Seminars. Since September 2014 we have been working with John in supporting the training of Polish teachers in Socratic methodology. In June 2015 the first group of four teachers completed a workshop-based course, conducted by Barbara Białek, the Regional Coordinator for Socratic Seminars Implementation with the support of three other coaches, trained by John in June. In September 2015 we launched the second edition of the ‘teachers-training-teachers’ workshops series of 10 monthly meetings. It is a truly uplifting experience to see how enthusiastically the five new trainees have embraced this unconventional method. We are all becoming more skilled in the selection of ambiguous texts that lend themselves to productive seminars, where we discover our students as great communicators of ideas they might not have otherwise expressed, defending attitudes that are not necessarily popular with others, or exercising skills that we could only hope they would need in their future.

Socratic seminars believe in the power of asking questions and prize discussion over debate. Most importantly, Socratic seminars acknowledge the highly social nature of learning. Students, with the support of the seminar leader, explore various “meanings” that might be found in the identified text. There is no one “right” answer or interpretation. Instead, students suggest ideas, refer back to the text for support, and challenge one another to explain different interpretations. This is the work of citizens in a democracy as well as representing the skills of good social and intellectual interpersonal communication.

We would like to thank the teachers for their involvement and contribution. We are thankful to our partner organization in the US, Citizens for Engaged Communities for the continued interest and financial support.