Obecnie osiemnastu absolwentów kursu pracuje w szkołach w wymiarze połowy lub całego etatu. Są to szkoły, do których uczęszcza dziesięcioro lub więcej dzieci romskich. Powiatowe Urzędy Pracy pokrywają część kosztów zatrudnienia asystentów.

Obowiązki asystentów (określane każdorazowo przez dyrektora szkoły) polegają  najczęściej na przyprowadzaniu i odprowadzaniu dzieci, dbaniu o porządek podczas przerw, asystowaniu nauczycielom w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych, wyjaśnianiu przyczyn  nieobecności i informowaniu rodziców o postępach w nauce.

Dziękujemy Ministerstwu Edukacji za wsparcie tego ważnego i pionierskiego projektu.

Pierwsze oceny pracy asystentów wypadły nadspodziewanie dobrze. Dlatego Małopolskie Towarzystwo Oświatowe powtórzyło te warsztaty dla następnej grupy Romów w II połowie lutego 2002 r. Na przełomie czerwca i lipca najlepsi uczestnicy obu szkoleń zostali zaproszeni na  następne  zajęcia,  które  przygotowały  ich  do  pełnienia  roli  liderów  w  swoich  środowiskach w zakresie nauczania i wychowania. 9-dniowe warsztaty dla każdej z grup odbyły się w okolicach Nowego Sącza. Uczestnicy bezpłatnie korzystali z noclegów,  pełnego  wyżywienia  oraz z  materiałów  szkoleniowych, a także otrzymali zwrot kosztów przejazdu.

Dziękujemy Funduszowi Europejskiemu Phare-Access za  przyznanie Towarzystwu środków na oba etapy szkolenia.

 

Sponsorzy

Początek strony